Hur kan man veta att företag verkligen är miljöcertifierade?

Städbolag med miljösystem? Vi berättar vad det innebär.

För att Serviceföretagen ska lyckas få ner den negativa miljöpåverkan så har man kommit på ett system som kallas miljösystemet. Det finns flera olika miljösystem men det som används mest är den internationella standarden ISO 14001. Den anses vara mest tillämpad och används i hela världen. Den beskriver olika krav som ställs på arbetssätten och företaget.  Företagen måste beskriva hur de uppfyller dessa krav och är en viktig del när du frågar om företaget är miljöcertifierade.

 

Hur vet jag att företaget är Miljöcertifierade?

Jag vill att mitt barn ska växa upp i en sund miljö, hur gör ni för att minska miljöpåverkan? Miljöfrågan är en av det vanligaste frågorna som ställs till serviceföretagen.  Att vara medlem i Almega betyder inte att företaget automatiskt är miljöcertifierade. Att däremot vara auktoriserat serviceföretag av Almega betyder att flera punkter måste vara godkända inom företaget.

 

Så, hur kan jag verkligen veta?

Om företaget uppger att de är ett auktoriserat serviceföretag av Almega så ber du helt enkelt dem att bifoga intyget som alla bolag får av Almega. Det står tydligt punktat alla de krav som ställs på företaget för att få bemärkelsen auktoriserad serviceföretag. Bland dem finns punkten ”Har dokumenterat miljöledningssystem eller är miljöcertifierat” Det är även en underskrift av Almega serviceföretagen samt datum under vilka perioder det gäller. För att få förnyat intyg testas företaget årligen, om företaget inte uppfyller kraven så fråntas deras auktorisation.

Be även företaget bifoga ISO 14001 intyget som är uppbyggt ungefär som Almegas intyg. Där kan du se att bolaget är godkänt samt under vilka perioder det är gällande. Intyget testas vartannat år och uppfyller företaget inte kraven så fråntas deras intyg.

Vi på Serviceföretaget PIMA AB är ett auktoriserat serviceföretag av Almega dessutom ISO 14001 certifierade för miljö. Tryck nedan för att se våra intyg.

Se våra intyg här