Sanering av biologiskt förorenad luft och yta

Kvalitetssäkrad service för en ren, trivsam och säker miljö och fastighet

Sanering genom desinfektion och sterilisering av förorenad luft och yta

En biologisk smitta i en lokal eller verksamhet har stora konsekvenser. Vi erbjuder en metod för att snabbt och effektivt desinficera och sterilisera biologiskt förorenat luft och yta.

Introduktion

 

PIMA AB har sedan företaget grundades 1978 arbetat med rengöring och dekontaminering av produktionslokaler med förhöjda renhetskrav inom exempelvis läkemedels- och livsmedelstillverkning men även inom verkstads- och elektronikindustrin.  Desinficering och sterilisering av biologiskt förorenade och svårtillgängliga delar av byggnader, stora ytor och luften i dessa byggnader, är ytterst svårt och tidskrävande. Inga av de metoder som funnits tillgängliga fram till idag har varit helt tillfredsställande. Exempel på svårtillgängliga ytor kan vara i ventilationssystem, hålrum i väggar och byggnadsmaterial. Omfattande anläggningar med tillhörande yta och stor mängd luft återfinns bland annat i offentliga miljöer, köpcentra, sportanläggningar, konserthus, höghus, tunnelbanesystem, men även i fabriker och i synnerhet inom processindustrin. De två företagen PIMA AB och Alron Chemical AB har sedan 2004 samarbetat med att introducera tillämpningen av de forskningsresultat och produkter som docent Alvin Ronlan har frambringat inom detta område. Detta för att kunna utföra en sanering av biologiskt förorenad luft och yta på ett säkert sätt.

Vill du komma i kontakt med oss? Klicka på knappen nedan!

Kontakta oss

 

Metoder som använts hittills

Den mest använda och välkända metoden för sterilisering av ovanstående lokaler och ytor är fumigering med formalin (formaldehyd). Formalin misstänks vara cancerframkallande och är dessutom en potent allergen. Beroende på de ofrånkomliga rester som alltid finns kvar efter behandling, kan brukbarheten kraftigt begränsas av behandlade byggnader. Det har också gjorts otaliga försök att desinficera stora byggnader med oxiderande gaser som ozon eller klordioxid. Resultaten har dock alltid varit en besvikelse. Orsaken till detta är i en viss utsträckning oförmågan hos en gas att tränga in i porösa material inom en rimlig tid, vilket beror på att en gas endast kan spridas genom långsam diffusion i fina porer. Huvudsakligen beror misslyckanden med ozon och klordioxid dock på dessa gasers extrema reaktivitet och instabilitet. De är mycket giftiga och korroderar stort sett alla oxiderbara material (metaller, trä, textilier, växter, plast, gummi, etc.). I själva verket förbrukas största delen av dessa gaser i oönskade oxidationsreaktioner, som förorsakar följdskador särskild på elektronik och finmekanik, och ur hälso- och säkerhetssynpunkt kan man i princip inte godta de koncentrationsnivåer som erfordras for effektiv dekontaminering med dessa gaser.

 

Peroxidaerosoler

Desinficeringsmedel baserade på peroxider, som väteperoxid, perättiksyra och liknande är klart att föredra ur hälso- och miljösynpunkt. Deras oxidationskraft är – utan att vara överdriven – tillräcklig för att döda bokstavligen alla mikrober. Tyvärr är väteperoxid och andra peroxider för instabila och farliga för att man skall kunna fumigera direkt med deras ångor. Efter år av forskning har Alron utvecklat antimikrobiella medel baserade på peroxider som väteperoxid och tert-butylhydroperoxid, vilka med hjälp av konventionell termofogging-utrustning (se nedan) kan omvandlas till täta, varaktiga, fina aerosoler med oväntad hög desinficeringsstyrka gentemot mikroorganismer inklusive svamp- och bakteriesporer. Dessa medel förorsakar knappast någon korrosion och lämnar inga illaluktande eller irriterande rester.

Peroxidaerosoler kan användas i inomhusmiljö under rådande förhållanden – även vid låg luftfuktighet, med inredning på plats – aerosolen dödar mikrober (och deras sporer) som lever på fasta ytor såväl som luftburna mikrober och mikrobsporer. Detta gör dessa aerosoler synnerligen lämpliga för akutsanering av byggnader och utrymmen som har infekterats med hälsofarliga mikrober eller deras sporer. En av orsakerna till att fina peroxid aerosoler fungerar så mycket bättre än gasformiga desinfektionsmedel är det faktum att fina aerosoler sprids som gas vid applikationen med pulse-jet foggern. Men, då aerosolen har fångats upp av en partikel (död eller levande) eller sjunkit ned på en fast yta smälter de fina dropparna som aerosolen är uppbyggd av ihop, och medlet börjar bete sig som en vätska, dvs. att oxidationsmedlet genom kappilläreffekten kan transporteras  djupt in i porösa materia, vilket är omöjligt för en gas som ozon.

Sanering av biologiskt förorenad luft och yta

Bild 1. Foggning av kontorsbyggnad med befintlig kontorsutrustning på plats. Foto: Finn Langvad

En ny metod för att sterilisera byggnader

Vid luktsanering, desinficering och sterilisering av byggnader och svårtillgänliga ytor använder PIMA AB två olika kemikalier tillsammans med aggregat för termofoggning:

Penetrox-PF är en lösning av en organisk peroxid i propylenglykol-vatten. Peroxiden har nästan samma oxidationskraft som hydrogenperoxid (”Odox”, se nedan), men bättre penetrationsförmåga och längre varaktighet än både Odox och ozon. Penetrox-PF sprids som en gas när medlet appliceras med puls-jet fogger. Penetrox-PF beter sig som en vätska när aerosoldropparna har fällt ut på en yta dvs. medlet kan transporteras djupt in i porösa material via kapillärsug, något som är helt omöjligt för en gas som ozon. Tack vara sin stabilitet kan Penetrox-PF verka även på djupet. Penetrox-PF oxiderar och neutraliserar odoranter (luktmolekyler) från mögel och bakterier (MVOC). Samma oxidationsreaktion dödar också mögel, bakterier och svamp. Peroxiden i Penetrox förbrukas vid oxidation av mikrober.
Vid oxidationsreaktionen omvandlas Penetrox-PF till en harmlös alkohol, som forsvinnar genom avdunstning, och efter ca 1-3 veckor har all Penetrox-PF och dess reaktionsprodukter försvunnit, vilket är en stor fördel från hälso- och miljösynpunkt. Av mycket stor betydelse är det också att foggning med Penetrox-PF effektivt avlägsnar mögelsporer i luften. Egenskaperna hos Penetrox-PF gör att mögellukt kan bekämpas i konstruktioner, i isolering och i otillgängliga utrymmen. Penetrox-PF kan verka svagt blekande, men har ringa effekt på elektronik, finmekanik, plast, målade ytor eller gummi.

 

spores in air

Diagram 1.  Koncentrationen av Penetrox i förhållande till avdödning. Källa: Finn Lagvad

 

Maxox-PF är en vidareutveckling av Penetrox-PF. Maxox-PF äger samma exceptionella spridnings- och penetrationsförmåga som Penetrox-PF. Dess oxidationskraft, är dock mycket starkare. Alron Chemical AB har upptäckt (och patentsökt) att den organiska peroxiden i Penetrox-PF tillsammans med väteperoxid är ett mycket starkare oxidationsmedel än någon av dom ensamma, en såkallad synergieffekt föreligger mellan de två peroxiderna. Det har även visat sig att denna synergistiska blandning lämpar sig mycket väl för applicering med pulsjet fogger. Maxox-PF är unikt för dekontaminering av byggnader och andra komplex som har utsatts för biologisk smitta – som t. ex. mögelsvamp och mögelsporer, bakteriesporer (exempelvis mjältbrand), salmonella, campylobacter, etc. Maxox-PF påföras med pulsjet fogger i form av en fin, tät, varaktig, och penetrerande aerosol. Maxox

systemet ersätter fumigering med formalin. Maxox-PF har nyligen utprovats av CUBRC, ett universitetslaboratorium specialiserad på utveckling och utprovning av medel och metoder för bekämpning av biologisk terror. Slutsatsen av utprovningen citeras nedan. Den bevisade sporocida effekt hos Maxox-PF betyder att medlet kan användas för att sterilisera byggnader.

 

Decontamination Effectiveness Testing of Maxox-PF (Formula 7-10-13) Against Bacterial Spores

 

The results of these experiment show that Maxox-PF can provide a thorough decontamination of both airborne biological spores and those that have been deposited onto surfaces.”

 

Fina aerosoler ökar medlets verkningsgrad

Även de bästa medlen för luktkontroll är utan verkan om de appliceras fel. Medlen måste nå sina avsedda mål utan att förspillas på vägen. Inom Alron har de därför även ägnat mycket tid åt utveckling av appliceringsmetoder, av vilka den så kallade ULV (Ultra Low Volume) -tekniken är av störst betydelse. Beteckningen ULV används för spridningsmetoder som tillåter jämn täckning av 1 hektar med mindre än 5 liter vätska. Intuitivt förstår man att detta endast kan vara möjligt om vätskan omvandlas till en dimma (aerosol = små vätskedroppar i luft) med mycket små droppar av jämn storlek. Generellt används beteckningen ”aerosol” på suspensioner av små vätskedroppar i luft. Beteckningen ”fin aerosol” används då vätskedropparnas medeldiameter är mindre än 25µ (1 mikron = 1 milliondedels meter).Tre egenskaper hos fina aerosoler är av särskild betydelse vid sanering av ”diffusa föroreningar” (lukt, biologisk smitta, etc.): Droppstorlek och dropparnas avdunstnings- och agglomereringshastighet.

Droppstorlek: Ytan hos en vattendroppe som innehåller 1 ml är 5 cm2. Om denna1 ml stora droppe omvandlas till en fin aerosol med en genomsnitts droppdiameter på 5 µ, blir totala ytan hos de resulterande 1,91 milliarder dropparna 6000 cm2, d.v.s. en ökning av den reaktiva ytan med en faktor 6000. Liten droppstorlek är viktig av andra skäl också: Små droppar kan tränga in i smalare spalter och sprickor. I synnerhet kan droppar under 20µ tränga genom öppningar i mögelsvampars ytterhöljen och därmed döda mycket effektivare än större droppar som endast lägger sig på ytan. Små droppar håller sig även svävande under mycket längre tid än större droppar och kan därför spridas med luftströmmar likt en gas och likt den diffusa föroreningen som man vill bekämpa. Det tar till exempel en droppe med 10 µ ca 17 timmar att sjunka 3 meter.

 

Avdunstnings- och agglomereringshastighet: Om dropparna i en fin aerosol avdunstar och/eller agglomererar (små droppar smälter samman till större droppar) snabbt förlorar man snabbt ovannämnda fördelar med en fin aerosol. Alron har därför utvecklat bärare och formuleringar speciellt för termofogging, hos vilka både avdunstning och and agglomerering har kontrollerats noggrant, så det är möjligt att framställa varaktiga och fina aerosoler med mycket hög täthet. Det är viktigt att även kontrollera agglomereringshastigheten (genom att styra aerosoldropparnas elektriska laddning), annars kan man inte framställa aerosoler med hög täthet. Tack vara den jämna och fina kvaliteten på aerosoler från termofoggers kan högkoncentrerade medel användas, varför inga onödiga bärkemikalier (lösningsmedel) sprids i omgivningen. Dessutom kan dosering ske med hög precision, och den överdosering som ofta utförs för att vara säker på effektivbehandling blir onödig.

Alrons termofogging-system tillåter behandling av mycket stora utrymmen med minimal arbetsinsats och kladd. Metoderna är särskild väl lämpade för behandling av stora byggnadskomplex och komplicerade strukturer med svårtillgängliga ytor som till exempel takkonstruktioner, krypkällare, ventilationssystem, kloaker, hålrum i väggar, isolering, etc.

 

Vid kraftig kontaminering av ytor

Ibland stöter medarbetarna på PIMA AB på ytor som är kraftigt kontaminerade. Efter att ytan rengjorts med traditionella metoder grundat på basal rengöringsteknik så som nyttjandet av Zinnerska cirkelns faktorer, måste de ta till ytterligare metoder för att dekontaminera den eventuella kvarvarande mikrobiologiska föroreingenen. Två peroxid metoder kan användas. Odox eller Penetrox-s som båda påförs med lågtrycksspruta. I första hand försöker man använda Odox. Under vissa villkor är effekten hos Odox för kortlivat och/eller penetrationsförmågan hos Odox är otillräcklig. Baserad på Alrons positiva erfarenheter med Maxox-PF har företaget utvecklat ytterligare ett peroxidbaserat medel, Penetrox-S, som innehåller samma organiska peroxid som Penetrox-PF och väteperoxid som Odox. Penetrox-S har samma oxidationsstyrka som Maxox-PF, men mycket bättre penetrationsförmåga och mycket längre varighet än Odox. Penetrox-S användas där dessa egenskaper är viktiga, d.v.s. oxidation av lukt som har trängt djupt in i porösa material -betong, obehandlat trä, isolering, silikonfogar, etc.

Penetrox-S kan påföras med låg- mellantrycksspruta eller mikro-jet och används för behandling av relativt lättillgängliga ytor. I oxidationsprocessen omvandlas Penetrox-S till vatten och en harmlös alkohol.

Agar-plattor

Fig.2. Vänstra agar plattan visar flertalet unga kolonier av Penicillium sp. före behandling. Högra plattan visar inga kvarvarande kolonier alls efter behandling av sporer med en dimma av PenetroxS. Photo: Finn Langvad

Människokroppen besitter ett naturligt försvar mot peroxider

Varför har Alron valt väteperoxid och organiska peroxider som bas för deras  produkter? Väteperoxid är naturens eget desinficeringsmedel. Vår kropp tillverkar väteperoxid för att bekämpa infektioner. Väteperoxid måste finnas närvarande om vårt immunförsvar skall kunna fungera korrekt.  De vita blodkropparna producerar väteperoxid som första försvarslinjen mot toxiner, parasiter, bakterier, virus och jäst. Det är klart att om väteperoxid kan döda mikrober, kan det också förorsaka allvarlig skada på våra egna celler. Därför besitter vår kropp även ett skydd mot väteperoxid som har läckt ut ur neutrophilerna, baserad på catalasenzymer, som snabbt och effektivt spjälkar väteperoxid (och även andra peroxider) under bildning av syre och vatten. Av denna orsak behöver vi inte frukta kroniska hälsoskador (allergier, nervskador, cancer, etc.) eller miljöskador från bruk av peroxider. Väteperoxid är också ett av de starkaste, mest allsidiga och mest miljöanpassade oxidationsmedel som finns. Det liknar vatten – till utseende, i kemisk formel (H2O2) och i reaktionsprodukter.

Väteperoxidens fördelar

Kraftfullt – Väteperoxid är ett av de starkaste oxidationsmedel som finns — starkare än klor, klordioxid, och kaliumpermanganat. Dessutom är det, genom tillsats av lämplig katalysator (silverjoner), möjligt att omvandla väteperoxid till hydroxyl radikaler. OH), som i oxidationförmåga endast överträffas av fluor.

 

OXIDATIONSMEDEL                     OXIDATIONSPOTENTIAL, V

Fluor                                                      3.0

Hydroxylradikalen                           2.8

Ozon                                                       2.1

Väteperoxid                                         1.8

Kaliumpermanganat                        1.7

Klordioxid                                            1.5

Klor                                                         1.4  

 

Säkert – Trots sin starka oxidationskraft är väteperoxid en naturlig metabolit hos många organismer, som nedbryter den väteperoxid de producerar till syre och vatten. Väteperoxid bildas också vid bestrålning av vatten med solljus (uv-komponenten) — ett naturligt reningssystem i vår miljö. Därför medför väteperoxid inga av de problem med gasbildning eller kemiska restprodukter som förknippas med andra oxidationsmedel. Väteperoxid är fullständigt blandbar med vatten, varför hanteringssäkerheten är en fråga om koncentration. Väteperoxid av industriell styrka är kraftigt oxiderande och kräver därför särskilda hanteringsföreskrifter. Alron har vald en koncentration som optimalt kombinerar effektivitet och säkerhet.

Allsidigt – Det faktum att väteperoxid kan användas för till synes motstridiga applikationer är ett bevis på dess mångsidighet. Till exempel kan väteperoxid förhindra mikrobväxt (slembildning i vattenledningar), men även stimulera mikrobväxt (som vid biologisk rening av olje- eller kemikalieförorenat mark och grundvatten). På liknande vis kan väteperoxid både användas för att nedbryta lättoxiderade föroreningar (järn och sulfider) och svårnedbrytbara föroreningar (lösningsmedel och pesticider).

Selektivt – Orsaken till att väteperoxid kan användas i så vitt skilda applikationer är de många olika sätt det går att rikta medlets kraft – detta betecknas som selektivitet. Genom att enkelt ändra reaktionsbetingelser (t.ex. pH, temperatur, dosering, reaktionstid och/eller katalysatortillsatts) kan man få väteperoxid att oxidera en förorening framför en annan,  eller till och med bilda olika oxidationsprodukter från samma förorening.

Allmänt bruk – Sedan väteperoxids introduktion på 1800-talet som en kommersiell produkt har produktionen nu växt till över femhundratusen ton per år (som 100 %). Förutom till desinficering, sterilisering och luktkontroll används väteperoxid stor utsträckning för bekämpning av föroreningar, för blekning av textilier och papper, och i tillverkning av livsmedel, mineraler, petrokemiska och konsumentprodukter, (tvättmedel).

Kontakta oss vid frågor eller för beställning

Fyll i och skicka in formuläret nedan eller hör av dig via våra kontaktuppgifter, så återkommer vi.

 

arbete i kontorsmiljö

Vill du veta mer?

Behöver du en konsultation eller har du frågor om våra olika tjänster?
Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Are you looking for a job at Serviceföretaget PIMA. Don’t use this form. Click here to apply.