Regelmässig städning i renrum

Outsourcing av regelmässig städning av renrum

PIMA hjälper företag med skalbarheten i kostnaderna. När den regelmässiga städningen av renrum sköts av företaget i egen regi eller om en leverantör inte har tillräckligt många kunder inom renrum blir overheadkostnaden för den kvalificerade tjänsten mycket hög och måste bäras av en mindre utförarorgansiation.

PIMA fördelar over­headkostnaderna på många uppdrag vilket gör att vi kan upprätthålla en hög kompetensnivå och kvalitet i leveransen utan att det bli en tung overheadkostnad. Därför kan PIMA frigöra resurser för företag genom att komplettera eller ta över befintlig personal i ett outsourcinguppdrag.

ISO-certifierad renrumsstädning

Sedan 1996 är PIMA kvalitetscertifierad enligt ISO9001 och ISO14001 för regelmässig städning av renrum och kontrollerade miljöer.

PIMAs kvalitetscertifiering enligt ISO9001 innebär att vi har processer med tillhörande SOP och rutinbeskrivning som säkerställer att vi städar renrum och kontrollerade miljöer enligt era kvalitetskrav oavsett om er verksamhet styrs av GMP, GLP, HACCP, ISO14644, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Food and Drug Administration, FDA, Jordbruksverket, Länsstyrelsen och eller lagar och kundkrav.

 

Yrkesskola för regelmässig städning i renrum

Från starten 1978 i Södertälje har vi utbildat vår egen personal. I början av 1990-talet när verksamheten började växa på andra orter märkte vi av bristen på utbildad per­sonal för krävande rengöring och städning i lokaler med känslig verksamhet på arbetsmarknaden. Våra egna utbildningar blev viktigare och detta utvecklades till att vi 1996 startade vår egen yrkesskola för att kunna möta behovet av större och fler kunduppdrag.

Idag är alla PIMA:s medarbetare utbildade i vår egen yrkesskola och de som arbetar i renrum är GXP-certifierade. Eftersom dagens städutbildningar huvudsakligen är inriktade på allmän städning har vi även uppdragsutbildningar på vår yrkesskola, och vi kan till exempel utbilda er egen personal vid behov.

För yrkesskolan har vi tagit emot Servicebranschens Yrkesnämnds (SRY) utmärkelse med motiveringen ”Serviceföretaget PIMA AB har förtjänstfullt arbetat framåtblickande med organisations- och kompetens­utveckling under flera år.”

 

Vidareutbildning av städare i renrum

Eftersom PIMA:s medarbetare och arbetsledare arbe­tar med städning av renrum på heltid, har persona­len en hög kompetens och kan överföra kunskap från ett produktionsställe till ett annat. Vi ser också till att personalen utvecklar sin kompetens genom att alla service managers har erfarenhetsutbyte med varan­dra, och delar kunskap och information. Varje år för­nyas medarbetarnas kompetens och våra chefer och de är ansvariga vidareutbildas årligen av bransch­ledande utbildningsföretag och organisationer.

Ny kunskap implementeras i yrkesskolan och förmedlas vidare nedåt i organisationen. Vi får också regelbundet utbildning i nya städmaterial som håller hög kvalitet med tanke på effektivitet, miljö och arbetsmiljö.

Vår servicepersonal har hög kompetens för att kunna hantera oförutsedda händelser i renrum och ta fram lösningar i situationer som inte finns beskrivna i rutinerna. Ett exempel är om ett brandlarm aktiveras i ett renrum och hela lokalen behöver rengöras från släckningsme­del.

Städning av renrum är styrd

Städning i renrum är alltid styrt av Standard Ope­rating Procedures (SOP:ar) och rutinbeskrivningar som är utformade och validerade för det specifika rummet. Vi utgår ifrån befintliga SOP:ar och rutin­beskrivningar samt städsystem, förbrukningsmaterial och rengöringskemikalier. Om det behövs lämnar vi förslag till förbättringar baserat på best practice inom städning och rengöring av renrum.

Expertis och konsultation inom renrumsstädning

Med lång erfarenhet och kompetens kan vi även hjälpa till med att utforma en Standard Operating Procedure (SOP) med tillhörande rutinbeskrivningar. Vi går igenom rutiner, kemikalier och lokaler för att effektivisera arbetet, och begär in information om att materialen som används är validerade. Vi undersöker hur materialet slussas in och vi tittar på flödena av material och människor i den kontrollerade miljön. Därefter tar vi fram ett förslag på hur städningen kan utformas.
Vi kan även modernisera en befintlig SOP för att uppdatera rutinerna efter rådande förutsättningar och moderna städmaterial, metoder och utrustning. Vi vet vilken städutrustning som är effektiv och ergo­nomisk och som kan sänka kostnader och förekom­sten av partiklar och bakterier samtidigt som den är miljövänlig.

Flexibilitet vid regelmässig städning i renrum

PIMA arbetar med flera modeller för att skapa flexibilitet  i serviceorganisationen ansvarig för renrum och samtidigt säkerställa kompetensen i utförandeledet. Vi strävar alltid efter att kombinera entreprenaden av renrum med en entreprenad av andra tjänster som till exempel städning i oklas­sade lokaler, och eventuellt andra tjänster som till exempel disktjänst, autoklavering, klädhantering, post och gods. Alla städare och servicemedarbetare kvalificeras för att kunna städa i renrum vilket innebär att de kan vikariera i de renrummen vid behov. Utöver den här första vikariepoolen så har vi även en extern vikariepool av både kvalificerade lokalvårdare för renrum, och yrkesutbildade lokalvårdare/servicemedarbetare för oklassade lokaler.

För att snabbt kunna skala upp vårt arbete har vi organiserat vår verksamhet i en fisknätsmodell. Den innebär att vi har utbildat fler av våra lokalvårdare i FIRO-modellen för att de snabbt ska kunna lyftas upp och ta ett gruppledarsansvar för en ny grupp.

 


 

arbete i kontorsmiljö

Kontakta oss

Senaste från kunskapsbanken

Se alla inlägg