Lyckad revision av ledningssystemet enligt ISO 9001 samt ISO 14001

Under hösten 2019 var det dags för återcertifiering av ledningssystemet enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001. I detta blogginlägg berättar vi om ledningssystemet och hur återrevisionen går till.

Vad är ett ledningssystem?

Syftet med ett ledningssystem är att styra verksamheten mot uppsatta mål. Det beskriver hur vi ständigt förbättrar och justerar verksamheten för att möta kundernas behov. Det omfattar alla tjänster som företaget levererar inom Facility Management, säkerställd renhet, städning och specialservice. Ledningssystem är integrerat och styr arbetet med kvalitet, miljö, medarbetarperspektiv, ekonomi men även socialt ansvarstagande och etiska riktlinjer, vi kallar det hållbart företagande. Det omfattar allt från styrning, ledning  och organiserandet av verksamheten, ner till processer och rutinbeskrivningar samt checklistor för det dagliga arbetet. I Pimas fall har ledningssystemet varit certifierat för kvalitet enligt ISO9001 och för miljö enligt ISO14001 sedan 2001.

Revidering av ledningssystem

För att uppfylla kvalitetsstandarden ISO 9001 ska ett ledningssystem revideras kontinuerligt enligt bestämda intervaller. I syfte att uppfylla kraven så genomför Pimas interna revisorer löpande revisioner under året. Revisionerna av hela ledningssystemet är uppdelat under en treårs period. En gång per år genomförs även externa revisioner. Då väljer de ut specifika områden som revideras. Vart tredje år så genomförs extern återrevidering. Då revideras hela ledningssystemet och om allt är ok så utfärdas ett nytt certifikat. Hösten 2019 var det dags igen.  Återcertifieringen är omfattande då revisorer genomför besök ute hos våra kunder. De besöker våra olika kontor runt om i Sverige. De pratar med medarbetare och kunder för att få en så nyanserar och riktig bild av verksamheten som möjligt. De jämför processer och rutinbeskrivningar med verkligheten. Allt i syfte att säkerställa att ledningssystemet uppfyller kraven i ISO 9001 och 14001 och att ledningssystemet efterlevs.

Vad är ISO9001

Det är en standard som reglerar och ställer krav på ledningssystem i verksamheter. Standarden baseras på 7 principer: kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktnign, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering.

Vad är ISO14001

ISO14001 är en standard för miljöledningssystem. Det hjälper företag att arbeta med att ständigt minska negativa miljöaspekter och att utveckla och tillhandahålla tjänster och produkter som kan bidra till en bättre miljö.

Nya certifikat för ISO9001 och ISO14001

2019 års återrevision gick mycket bra och nya certifikat har utfärdats och är giltiga till november 2022.