PimaService_logo

Jämställdhetsarbete

Policy

PIMAGRUPPEN betraktar jämställdhet mellan kvinnor och män som en tillgång i arbetet och en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Alla medarbetare inom PIMAGRUPPEN har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i fråga om arbete, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller deltids/visstidsanställning.

Vår policy, mål och riktlinjer samt aktiviteter är verktyg för att motverka och förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 

Mål och riktlinjer

Målet med PIMAGRUPPENs jämställdhetsarbete är att alla, oberoende av kön och ursprung, ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom sitt arbete och sin anställning. 

Jämställdhet ska alltid vara en naturlig del i PIMAGRUPPENs verksamhet där alla medarbetare ska samverka för att uppnå en jämställd arbetsplats. Ingen ska missgynnas på grund av könstillhörighet. Chefer ska initiera och delta i jämställdhetsaktiviteter och i det dagliga arbetet agera så att de visar att de lever efter policyn.

Arbetsplatser, arbetsmetoder och arbetsorganisation ska anpassas så att kvinnor och män kan arbeta och fungera på lika villkor och alla ska ha samma möjlighet vid anställning, befordran, utbildning och utveckling i arbetet.

Alla anställda inom PIMAGRUPPEN ska kunna förena yrkesliv, föräldraskap och privatliv i övrigt. Föräldralediga ska erbjudas att delta i möten, sociala sammankomster och utbildningar, samt få företagsinformation under sin föräldraledighet.

Lönediskriminering på grund av kön får inte förekomma. Kvinnor och män ska ha lika lön för arbete av lika värde och även i övrigt lika anställningsvillkor. Deltids- och visstidsanställda får inte heller diskrimineras vad gäller lön och anställningsvillkor.

Vid rekrytering är utgångspunkten kompetens och inte kön. Vid lika kvalifikationer bör underrepresenterat kön prioriteras.

Inom PIMAGRUPPEN ska vi ha ett förhållningssätt mellan kvinnor och män där vi visar varandra ömsesidig respekt.  Trakasserier eller sexuella trakasserier eller annan kränkande behandling får aldrig förekomma inom PIMAGRUPPEN. Med sexuella trakasserier menas varje ovälkommen sexuell påstötning eller uttalande.

Varje chef har ansvar för att jämställdhetsarbetets intentioner, som det beskrivs i lag och avtal samt i denna policy, genomförs inom den egna funktionen.

Uppföljning

Årligen genomförs en kontroll av könsfördelningen inom PIMAGRUPPEN vad gäller de olika personalgrupperna, fördelningen av deltidsanställda, utbildningsnivån, samt möjligheten att kombinera föräldraskapet med arbetet.

Lönerna kartläggs och eventuella skillnader analyseras vid den årliga lönerevisionen.

I den årliga medarbetarundersökningen ställs frågor angående förekomsten av trakasserier, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling. Undersökningen tar även upp frågor om arbetslivet och föräldraskapet, arbetstider och förhållandena i arbetsgruppen.

PIMAGRUPPENs arbetsledare arbetar ständig för att deltidsanställa som vill ha en heltidsanställning i möjligaste mån skall få det. Denna fråga diskuteras i det årliga medarbetarsamtalet och tas även upp i medarbetarenkäten. Kontroll av fördelningen av deltidsanställning görs årligen.

Resultaten av alla årliga kontroller sammanställs i jämställdhetsplanen som revideras var tredje år. I jämställdhetsplanen återfinns åtgärder och åtgärdsplaner för att komma tillrätta med eventuella brister i jämställdheten.

Auktoriserad Serviceenreprenör, ISO14001 MIljöcertifierad, ISO9001 Kvalitetscertifierad
Auktoriserad Serviceenreprenör, ISO14001 MIljöcertifierad, ISO9001 Kvalitetscertifierad