PimaService_logo

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö mål

En bra arbetsmiljö är en strategisk nödvändighet för att attrahera och bibehålla duktiga medarbetare. Lagstiftning och partsöverenskommelser utgör ett minimikrav.

Det ligger i vårt intresse att upprätthålla en högre standard än minimikraven för god arbetsmiljö.  Vi arbetar systematiskt med detta.    

  1. Arbetsmiljöarbetet skall ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet. Arbetsmiljöfrågor skall behandlas som en del i det vardagliga arbetet. Arbetsmiljöansvaret är delegerat till respektive arbetsledare och denne skall ha kompetens, resurser och befogenheter att lösa arbetsuppgiften på ett, för sina medarbetare arbetsmiljöriktigt sätt.
  2. Medarbetarnas erfarenheter och synpunkter beträffande arbetet, dess resultat och arbetsmiljö skall tas tillvara och fås att bidra till en positiv utveckling. Detta sker genom regelbundna avdelningsmöten/arbetsplatsträffar och genom ett personligt utvecklingssamtal en gång per år. Arbetsledaren ansvarar för dessa. Det sker även årliga medarbetarundersökningar som PA ansvarar för att skicka ut och sammanställa.
  3. God arbetslivskvalitet (fysisk, psykisk och social) skapas för medarbetarna.  Arbetsledaren ansvarar för detta. Detta mäts genom den årliga medarbetarundersökningen.
  4. Ingen medarbetare skall behöva drabbas av ohälsa eller skada p.g.a. sitt arbete. Detta följs upp fyra ggr per år i samband med skyddskommitténs sammanträden. Skyddskommitténs ordförande ansvarar för denna rutin.
  5. Medarbetare vars arbetsförmåga blivit nedsatt får stöd för att, om möjligt, uppnå full arbetsförmåga. Detta följs upp inom ramen för rehabiliteringsrutinen och rapporteras till ledningsgruppen två gånger per år. Personalansvarig ansvarar för denna rutin.
Auktoriserad Serviceenreprenör, ISO14001 MIljöcertifierad, ISO9001 Kvalitetscertifierad
Auktoriserad Serviceenreprenör, ISO14001 MIljöcertifierad, ISO9001 Kvalitetscertifierad